Vuletić boravio u Dubaiju na izboru najboljih atletičara Balkana

Ognjen
Piše: Ognjen 140 pregleda Dodaj komentar

Predsjednik ASCG i član izvršnog odbora ABAF-a Milorad Vuletić boravio je od 17. do 20. novembra u Dubaiju na Gala – Balkan svečanosti izbora najbolji atletičara Balkana za 2016. godinu.   

Sve­ča­na sjed­ni­ca Bal­kan­ske atlet­ske fe­de­ra­ci­je po pr­vi put se odr­ža­va van pro­sto­ra ze­ma­lja Bal­ka­na, a Du­bai je do­ma­ćin na osno­vu spe­ci­jal­nog spo­ra­zu­ma o me­đu­sob­noj sa­rad­nji i odno­si­ma Bal­kan­ske atlet­ske fe­de­ra­ci­je i Atlet­ske fe­de­ra­ci­je Uje­di­nje­nih arap­skih emi­ra­ta, či­ji je pred­sjed­nik Ah­mad Al Ka­ma­li ujed­no i član bor­da Svjet­ske atlet­ske fe­de­ra­ci­je.

To­kom bo­rav­ka u Du­ba­iu pred­sjed­nik ASCG Mi­lo­rad Vu­le­tić pri­su­stvo­va­o je za­vr­šnoj go­di­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji ABAF-a, ko­jom pred­sje­da­va pred­sjed­nik Do­bro­mir Ka­ra­ma­ri­nov i ima­o je mno­go­broj­ne su­sre­te sa zva­nič­ni­ci­ma iz Evrop­ske i Svjet­ske atlet­ske fe­de­ra­ci­je, kao i do­ma­ći­nom – Atlet­skom fe­de­ra­ci­jom Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta u ci­lju us­po­sta­vlja­nja no­vih od­no­sa i sa­rad­nje sa na­šim Sa­ve­zom – sa­op­šte­no je iz ASCG.

Srp­ska ska­ka­či­ca udalj Iva­na Špa­no­vić po tre­ći put u ka­ri­je­ri je iza­bra­na za naj­bo­lju atle­ti­čar­ku Bal­ka­na. Fan­ta­stič­ni re­zul­ta­ti ko­je je jed­na od naj­bo­ljih svjet­skih ska­ka­či­ca u dalj po­sti­gla ove go­di­ne bi­li su vi­še ne­go do­volj­ni da se u nje­nim ru­ka­ma na­đe ovo pre­sti­žno pri­zna­nje.

Za naj­bo­ljeg atle­ti­ča­ra Bal­ka­na iza­bran je Tur­čin Ja­sma­ni Ko­pe­lo Esko­bar, tr­kač na 400 me­ta­ra sa pre­po­na­ma. Za zvi­je­zdu u uspo­nu u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji iza­bra­na je hr­vat­ska bacačica ko­plja Sa­ra Ko­lak, a kod atle­ti­ča­ra grč­ki ska­kač s mot­kom Ema­nu­el Ka­ra­lis.

KLJUČNE RIJEČI:
Podijeli ovaj članak
Ostavi komentar