Simonović: Maraton postao pravi brend Glavnog grada

0
395

Pod­go­rič­ki ma­ra­ton, pre­sti­žna sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja iz go­di­ne u go­di­nu bi­lje­ži svoj napredak. Na ovo­go­di­šnjem, 24. iz­da­nju obo­ren je re­ko­rd po bro­ju uče­sni­ka, kao i po bro­ju ze­ma­lja iz ko­jih su ti tak­mi­ča­ri, kao i re­kor­di u po­lu­ma­ra­to­nu od Da­ni­lov­gra­da do Pod­go­ri­ce u obje kon­ku­ren­ci­je. U glav­noj tr­ci na 42,195 me­ta­ra, po­lu­ma­ra­to­nu i „Tr­ka­ma za­do­volj­stva“ na pet i de­set ki­lo­me­ta­ra na­stu­pi­lo je 1017 du­go­pru­ga­ša iz 39 ze­ma­lja svi­je­ta, a re­kor­de u po­lu­ma­ra­to­nu su u obje kon­ku­ren­ci­ji obo­ri­li tak­mi­ča­ri iz Ke­ni­je.

„I ove go­di­ne smo na­pra­vi­li ve­li­ki na­pre­dak u or­ga­ni­za­ci­ji, ko­ja je po ocje­ni svih slu­žbe­nih li­ca i zva­nič­ni­ka pro­te­kla u naj­bo­ljem re­du i bez ijed­nog pri­go­vo­ra ili žal­be. Ra­du­ju nas i po­hva­le tak­mi­ča­ra iz ino­stran­stva, ko­ji su se pu­ni li­je­pih uti­sa­ka vra­ti­li svo­jim ku­ća­ma, kao i uče­šćem ve­li­kog bro­ja kva­li­tet­nih tak­mi­ča­ra, o če­mu go­vo­re obo­re­ni re­kor­di u po­lu­ma­ra­to­nu, kao i od­lič­ni re­zul­ta­ti u ma­ra­to­nu. Dra­go mi je što je od svih njih naš ma­ra­ton oci­je­njen naj­ve­ćom ocje­nom”, re­kao je teh­nič­ki ru­ko­vo­di­lac tak­mi­če­nja Mi­lan Madž­galj.

Ula­sku ma­ra­to­na­ca i po­lu­ma­ra­to­na­ca na cilj pri­su­stvo­vao je i pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić.

„Če­sti­tam or­ga­ni­za­to­ri­ma što su ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju po­di­gli na ova­ko vi­sok ni­vo. Ma­ra­ton je iz go­di­ne u go­di­nu sve bo­lji i bo­lji i po­stao je pra­vi brend Glav­nog grada, pre­sti­žna sport­ska, tu­ri­stič­ka i za­bav­na ma­ni­fe­sta­ci­ja, zbog ko­je su u Cr­nu Goru do­šli tak­mi­ča­ri iz čak 39 ze­ma­lja, što je za­i­sta im­po­zan­tan broj. Vi­dim i da je po­ve­ća­na ma­sov­nost što se ti­če uče­šća na­ših su­gra­đa­na u ra­znim tr­ka­ma, što je u kraj­njem i cilj ova­kvih ma­ni­fe­sta­ci­ja, da što vi­še lju­di iza­đe na uli­ce i uzme ak­tivno uče­šće u ba­vlje­nju spor­tom i pro­mo­vi­sa­nju zdra­vih sti­lo­va ži­vo­ta”, re­kao je Du­šan Si­mo­no­vić, ko­ji ni­je krio za­do­volj­stvo kom­plet­nom ma­ni­fe­sta­ci­jom, ali i či­nje­ni­com da je nje­gov sin Ivan, uspje­šni ka­ra­ti­sta, is­tr­čao po­lu­ma­ra­ton od Da­ni­lov­gra­da do Pod­go­ri­ce i to u ve­o­ma do­brom vre­me­nu – 1:51,29.