Krkotiću vrijeme za jaču ligu

0
433
Već če­ti­ri go­di­ne Mi­loš Kr­ko­tić sa ve­li­kim uspje­hom na­stu­pa za mol­dav­sku Da­či­ju.  Ne­ka­da­šnji ve­zi­sta Ze­te i cr­no­gor­ski re­pre­zen­ta­ti­vac iz se­zo­ne u se­zo­nu igra sve bo­lje, a či­ni se da je ova mo­žda i naj­bo­lja. Od­i­grao je sve utak­mi­ce, po­sti­gao osam go­lo­va i do­pri­neo to­me da nje­go­va eki­pa osvo­ji je­se­nju ti­tu­lu, is­pred Mil­sa­mi­ja i do ove se­zo­ne ne­pri­ko­sno­ve­nog Še­ri­fa.

“Igrao sam do­bro to­kom ci­je­le je­se­ni, da­vao i go­lo­ve i iz­u­zet­no sam za­do­vo­ljan pri­ka­za­nim. Ko­nač­no smo is­pred Še­ri­fa, po­bi­je­di­li smo ga dva pu­ta ove se­zo­ne i pr­vi dio pr­ven­stva za­vr­ši­li smo na pr­vom mje­stu sa šest bo­do­va vi­še od njih. Na­dam se da će ta­ko osta­ti i u dru­gom di­je­lu i da će­mo se ko­nač­no ra­do­va­ti osva­ja­nju ti­tu­le” re­kao je Mi­loš Kr­ko­tić.
Du­go si u Mol­da­vi­ji. Po­sto­ji li mo­guć­nost da ove zi­me pro­mi­je­niš dr­ža­vu i klub?
“Po­sto­ji, ima ne­kih interesovanja i na­go­vje­šta­ja, ali vi­še će se zna­ti u na­red­nim da­ni­ma.”
Gdje bi naj­vi­še vo­lio da odeš?
Iskre­no, u Špa­ni­ju, jer mi taj stil igre naj­vi­še od­go­va­ra. Ali, vi­dje­će­mo. Ne pi­tam se ja, već upra­va klu­ba i uko­li­ko stig­ne ade­kvat­na po­nu­da, si­gur­no će me pu­sti­ti.”
Kr­ko­ti­ća u re­pre­zen­ta­ci­ji ima, pa ne­ma… Na pi­ta­nje ka­ko gle­da na ras­plet u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, ve­zi­sta Da­či­je je od­go­vo­rio:
“Na­ma su i utak­mi­ce sa Šved­skom, Austri­jom i Lih­ten­štaj­nom bi­le pre­sud­ne, pa smo od­i­gra­li lo­ši­je i ni­smo uspje­li da ostva­ri­mo pla­ni­ra­no. Što se mog statusa tiče ne znam za­što me­ ne­ma. Igram stan­dard­no, pru­žam do­bre par­ti­je, da­jem go­lo­ve… To je vi­še pi­ta­nje za se­lek­to­ra Br­no­vi­ća, ali se na­dam da ću već na sle­de­ćem oku­plja­nju bi­ti uz re­pre­zen­ta­ci­ju i da će­mo u tom du­e­lu sa Ru­si­ma osvo­ji­ti tri bo­da.”
Da li Cr­na Go­ra mo­že na Evrop­sko pr­ven­stvo?
Na­ma je mje­sto u Fran­cu­skoj i ja se na­dam da mo­že­mo do ci­lja. Isti­na, lo­še smo star­to­va­li, ni­smo osvo­ji­li ne­ke bo­do­ve ko­je smo pla­ni­ra­li, ali sa troj­kom pro­tiv Ru­si­je u mar­tu bi­li bi­smo po­no­vo tu. Na­rav­no, ako do to­ga do­đe, mo­ti­va­ci­ja će kod svih igra­ča bi­ti još ve­ća, jav­nost će dru­ga­či­je gle­da­ti na nas. Mi­slim da mo­že­mo da igra­mo sa bi­lo ko­jom re­pre­zen­ta­ci­jom, pa i sa Ru­si­jom i vje­ru­jem da će se se­lek­tor Br­no­vić na­ći do­bit­nu kom­bi­na­ci­ju za ovaj su­sret i da će­mo iz nje­ga iza­ći sa tri bo­da” is­ta­kao je na kra­ju Mi­loš Kr­ko­tić.
Dan