Konkurs za izradu medalje za Igre malih zemalja Evrope Crna Gora 2019

0
334

COK RASPISUJE JAVNI MEĐUNARODNI KONKURS ZA IZRADU MEDALJE ZA IGRE MALIH ZEMALJA EVROPE – CRNA GORA 2019

GAMES OF THE SMALL STATES OF EUROPE – MONTENEGRO 2019

 

 

 

PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa je da se pronađe jedinstveno i originalno rješenje medalje, primjenjivo na svim savremenim sredstvima  vizuelne komunikacije.

Idejno rješenje koncepcijski i oblikovno treba da bude originalno, na visokom likovnom i estetskom nivou koje će predstavljati odličje za sportska dostignuća na Igrama malih zemalja Evrope – Crna Gora 2019.

 

Idejno rešenje za medalju Igara malih zemalja Evrope 2019 (IMZE 2019) treba da sadrži:
 1. Grafičko rješenje
 2. Prikaz prednje i zadnje strane medalje
 3. Model u 2D prikazu (opciono u 3D)
 4. Primjenjivost rješenja na različitim formatima i sa različitom svrhom: od izrade medalje za  potrebe odlikovanja sportista do njegove primjene u štampanim formatima
 5. Oblik medalje i debljina medalje
 6. Posebnost koja je umjetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera
 7. Vezu sa sportskim multidisciplinarnim takmičenjem
 8. Tekstualno obrazloženje rješenja (do 2.000 karaktera)

Način dostavljanja idejnog rješenja:

 • Priloge idejnih rješenja potrebno je poslati kao prikaze (.PDF ili .JPEG)
 • Prilog sa tekstualnim obrazloženjem rješenja je potrebno dostaviti u .DOC fajlu
 • Sve fajlove je potrebno spakovati u zipovan (.ZIP) folder pod imenom MASKOTA IMZE 2019 i dostaviti na CD-u

 PRAVILA KONKURSA:

Učesnici konkursa mogu biti domaća i strana fizička lica.

Konkursni rad mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova i na CD-u (šifru utisnuti preko svake stranice dokumenta kao Watermark).

Šifra treba biti sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ni na jedan način ne ugrožavaju anonimnost učesnika.

Podatke o autoru ili autorskom timu (ime autora, imena članova autorskog tima, e-mail adresa i kontakt telefon) dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj se takođe nalazi šifra rada. Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako rješenje ima različitu šifru.

 

DODATNA USMJERENJA ZA UČESNIKE KONKURSA:

Igre malih zemalja Evrope (Games of the Small States of Europe) su olimpijsko, multi-sportsko takmičenje u kojem učestvuju sportisti malih država evropskog  kontinenta od 1985. godine. Održavaju se svake dvije godine i trenutno okupljaju devet zemalja sa manje od million stanovnika: Andoru, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, San Marino, Maltu, Monako, Kipar i Crnu Goru.

Na sastancima Evropskog olimpijskog komiteta, predstavnici malih zemalja predstavili su ideju za osnivanje takmičenja malih zemalja u više sportova. Prvi kongres je održan 1981. u Baden-Badenu gdje su nacionalni olimpijski komiteti osam malih država razmotrili način organizacije igara za njihove sportiste.

Igre su nastale 1984. za vrijeme Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

Inicijativu o formiranju udruženja GSSE podržao je tadašnji predsjednik MOK-a Huan Antonio Samaran kao jedinstvenu priliku za širenje duha i vizije Olimpijskog pokreta.

Igre se organizuju prema pravilima internacionalnih federacija, uz podršku Evropskog olimpijskog komiteta. Organizacija Igara malih zemalja Evrope 2019 u Crnoj Gori temelji se na konceptu olimpijskog, funkcionalnog, troškovno-efikasnog i sigurnog sportskog nadmetanja sa velikom međunarodnom važnošću koji će učesnicima omogućiti jedinstven sportski i olimpijski događaj.

Slogan kojim će se komunicirati za IMZE Crna Gora 2019 je: HOW BIG WE ARE!

 

Internet stranice koje mogu pomoći prilikom izrade medalje kao smjernice su:

 

Svi učesnici na konkursu mogu poslati mejl sa zahtjevom za dobijanje materijala standarda vizualne komunikacije Igara malih zemalja Evrope – Montenegro 2019, kako bi dobili fajlove za korišćenje kod prijedloga medalje.

Svi učesnici se obavezuju da će materijale koristiti isključivo u gore spomenute svrhe, i nakon toga iste obrisati.

Kontakt mail: [email protected]

 

PROPOZICIJE KONKURSA:

 • Konkurs je javan i jednostepen
 • Konkurs je međunarodnog karaktera
 • Otvoren je 14 dana od dana objavljivanja u štampi i na internet portalima (u kraćoj verziji) sa pozivom za učešće i usmjerenjem na zvaničnu web stranicu Crnogorskog olimpijskog komiteta

 

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE RADOVA:

Konkursna dokumentacija se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Ulica 19. decembra br. 21, 81000 Podgorica sa naznakom: KONKURS – CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET– NE OTVARATI!

Na poleđini koverte je potrebno ispisati šifru pod kojom autor ili grupa autora učestvuje na konkursu. U ovoj koverti obavezno se nalazi i druga, zatvorena koverta u kojoj su podaci o autoru:

 1. Šifra pod kojom se autor prijavio
 2. Ime i prezime
 3. JMB ili broj lične karte
 4. Kontakt telefon
 5. E-mail adresa
 6.  Potpis autora

I na ovoj koverti je, takođe, obavezno napisati šifru pod kojom autor učestvuje. Nju Komisija otvara nakon donošenja odluke o izboru nagrađenog rješenja.

 

ODABIR NAJBOLJEG RADA:

Pristigla rješenja pregledaće stručni žiri u sastavu:

 1. Član COK-a
 2. Član tehničkog komiteta IMZE 2019
 3. Član marketing agencije COK-a
 4. Nezavisni član

Pravila izbora:

 • Žiri bira najbolje rješenje glasanjem većine
 • Žiri zadržava pravo da ne prihvati ni jedno od prispjelih rješenja
 • Prva nagradu iznosi 500 EUR

Rokovi za dostavljanje:

 • Rok za pristizanje radova je 04.05.2018. godine do 15 časova
 • Rok  završetka  rada  žirija  je 11.05.2018. godine
 • Objavljivanje  rezultata  konkursa  uslijediće istog dana, donošenjem odluke

 

ZAVRŠNE ODREDBE:

 • Isplatom  nagrade  autoru  konkursnog  rada, organizator Igara  malih  zemalja  Evrope –  Crna Gora 2019 stiče pravo da rad koristi u cjelini ili djelimično. Crnogorski olimpijski komitet stiče pravo neograničene ekskluzivne materijalne eksploatacije rješenja.
 • Prvonagrađeni autor ili autorski tim se obavezuje da Crnogorskom olimpijskom komitetu dostavi izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku. Izradu konačne knjige grafičkih standarda zadržava autor/autorski tim nakon definisanih potrebnih elemenata sadržaja. Svi elementi će biti regulisani Aneksom ugovora nakon okončanog konkursa i odabira najboljeg rješenja.
 • Potpisivanjem Ugovora, autor  je  saglasan sa odredbom o izvornosti i autorskoj originalnosti djela te da, u  slučaju  spora sa trećim licem, samostalno  snosi  cjelokupnu  materijalno-pravnu odgovornost.
 • Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.
 • Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Crnogorskog olimpijskog komiteta. Crnogorski olimpijski  komitet  zadržava  pravo  neprihvatanja ponuđenih  prijedloga  i ne snosi troškove za učešće autora u postupku  nadmetanja.
 • Sve ostale informacije se mogu dobiti od kontakt osobe Milice Hajvaz na telefon 069 66 33 78, radnim danima od 09.00 do 15.00 časova, počevši od dana objave konkursa.
U Podgorici, 20.04.2018.
BR KONKURSA: 20/04-IMZE2019